فایل کامل(بررسی مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني در مراحل گزينش و مصاحبه و استخدام)

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني در مراحل گزينش و مصاحبه و استخدامرا مشاهده می نمایید
بررسی مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني در مراحل گزينش و مصاحبه و استخدام|30009158|tw|بررسی مديريت اطلاعات ,گزينش نيروي انساني,مراحل گزينش و مصاحبه و استخدام

چكيدهدر اين مقاله جمع‌آوري اطلاعات پرسنلي از داوطلبان استخدام از بعد ميزان، نوع، زمان مناسب، نحوه ثبت، نگهداري، روزآمدسازي و پردازش در مراحل مختلف گزينش، مصاحبه و استخدام مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1 مقدمهيكي از اركان نظام جامع امور اداري، ركن منابع انساني و از جمله فرآيندهاي اين ركن نيز «گزينش نيروي انساني» است و در اين نوشتار به مبحث مديريت اطلاعات در گزينش نيروي انساني مي‌پردازيم.در اغلب سازمان‌ها به هنگام استخدام و گزينش نيروي انساني، فرم‌هاي خاصي جهت كسب حداقل اطلاعات شخصي داوطلبان استخدام، تهيه شده‌اند. هر چند اين نكته عموميت ندارد ولي كسب يا در اختيار داشتن اطلاعاتي كه از صحت آنها اطمينان نداريم، نه تنها كمكي به سازمان نمي‌كند بلكه موجب گمراهي سازمان نيز مي‌شود.به منظور جلوگيري از انحراف اطلاعات در ابتدا بايد ديد كسب اطلاعات پرسنلي به چه منظور انجام مي‌شود؟ كسب اطلاعات پرسنلي قاعدتاً بايد طي چندين مرحله انجام گيرد. سپس در مرحه تنفس يا در زمان تصميم گيري براي استخدام، كليه اطلاعات در كنار هم قرار داده شوند تا امكان بهره‌برداري از آنها ميسر گردد.2 مرحله نخست جمع‌آوري اطلاعاتدر اين مرحله يكسري از حداقل اطلاعات براي شناخت داوطلبان استخدام لازم است. متأسفانه كم نيستند سازمان‌هايي كه در همين مرحله نيز مايل هستند تمامي اطلاعات داوطلبان اعم از مشخصات فردي و خانوادگي، تحصيلات، تجارب كاري، سوابق علمي و تأليفات و غيره را جملگي در يك فرم و در مرحله قبل از مصاحبه استخدامي كسب كنند.اين كار اولاً كمكي به سازمان نمي‌كند چرا كه كمتر مصاحبه‌كننده‌اي توانايي به خاطر سپردن تمامي اين حجم اطلاعات متنوع از ده‌ها داوطلب استخدام را دارد و در ضمن اگر بر فرض محال توانايي اين كار را هم داشته باشد تنوع و حجم اين اطلاعات موجب كاهش قدرت تجزيه و تحليل مصاحبه كننده مي‌شود كه در هر صورت منتهي به تنزل كيفيت فرآيند گزينش نيروي انساني مي‌گردد.ثانياً در صورت عدم جذب بسياري از داوطلبان (كه بدليل محدوديت ظرفيت‌ها)، طبيعتاً تعداد قابل توجهي از داوطلبان در اغلب موارد استخدام نمي‌شوند و اين موضوع (يعني كسب تمامي اطلاعات اشاره شده در اين مرحله) موجب اعتراض بحق داوطلبان مي‌شود.به منظور جلوگيري از بروز اين گونه مسائل پيشنهاد مي‌گردد كه سازمان، در مرحله انتخاب اوليه از بين داوطلبان، به اطلاعاتي شامل اطلاعات فردي، تحصيلات، تجارب و سوابق كاري، سوابق علمي و شرايط اختصاصي بسنده نمايد. براي جلوگيري از اتلاف وقت داوطلبان و سازمان، پيشنهاد مي‌گردد بلافاصله پس از تكميل فرم اطلاعات اوليه، در صورتيكه بنا به تشخيص واحد متولي گزينش نيروي انساني، داوطلب براي احراز سمت مورد نظر مناسب تشخيص داده شد، آزمون‌هاي عمومي هوش و شخصيت از داوطلب بعمل آمده و با در نظر داشتن حداقل نياز جايگاه سازماني مورد نظر، جهت اخذ آزمون‌هاي تخصصي احتمالي توسط واحد يا شخص متقاضي نيروي انساني اقدام گردد و در صورت موفقيت، مجموعه‌اي از اطلاعات اوليه اخذ شده، نظر واحد متوليمطالب دیگر:
🔍زیست و ازمایشگاه تجربی فصل 11 نمو🔍زیست و ازمایشگاه تنظیم بیان ژن🔍زیست و ازمایشگاه تولید مثل غیر جنسی و جنسی🔍زیست و ازمایشگاه جانداران پر سلولی🔍زیست و ازمایشگاه رده بندی جانواران🔍زیست و ازمایشگاه ساختار DNA🔍زیست و ازمایشگاه سال چهارم مهندسی ژنتیک در پزشکی🔍زیست و ازمایشگاه سوم تجربی🔍زیست و ازمایشگاه فصل 8 احتمال و وراثت🔍زیست و ازمایشگاه فصل 8 پژوهش های مندل🔍زیست و ازمایشگاه فصل 8 قوانین مندل نظریه مندل🔍زیست و ازمایشگاه فصل 9 تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه🔍زیست و ازمایشگاه فصل 9 تولید مثل غیر جنسی🔍زیست و ازمایشگاه فصل 9 تولید مثل جنسی در گیاهان دانه دار🔍زیست و ازمایشگاه فصل 9 گیاهان از تغییر جلبک های سبز بوجود آمده اند🔍زیست و ازمایشگاه فصل چهارم شواهد تغيير گونه ها🔍زیست و ازمایشگاه فصل چهارم مثالي از تغيير گونه ها🔍زیست و ازمایشگاه فصل دوم مهندسی ژنتیک درکشاورزی و دامداری🔍زیست و ازمایشگاه فصل سوم تکوین جانداران پیچیده تر🔍زیست و ازمایشگاه فصل سوم گسترش حیات به خشکی🔍زیست و ازمایشگاه گوارش در انسان🔍زیست و ازمایشگاه گوارش در دهان🔍زیست و ازمایشگاه گوارش در روده باریک🔍زیست و ازمایشگاه گوارش در علفخواران🔍زیست و ازمایشگاه گوارش درروده بزرگ