فایل کامل(تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي بوسیله سامانه اطلاعات جغرافيايي)

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي بوسیله سامانه اطلاعات جغرافياييرا مشاهده می نمایید
تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي بوسیله سامانه اطلاعات جغرافيايي|30019407|tw|تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي بوسیله سامانه اطلاعات جغرافياييتعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي بوسیله سامانه اطلاعات جغرافيايي

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 27

چکيده:يكي از مسائل مهم در طراحي سازه¬هاي آبي، معيارهاي هيدرولوژيكي مي¬باشد لذا توجه به دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه¬ها، امري ضروري به نظر مي¬رسد. تحقيق حاضر به تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي موجود در حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)، پرداخته است. بدين منظور پس از جمع¬آوري داده¬هاي ماهانه بارش، دما و دبي اوج لحظه¬اي ايستگاههاي موجود در منطقه مورد مطالعه، اقدام به انتخاب پايه زماني مشترك آماري، و كنترل كيفيت و همگني آمارهاي موجود براي هر ماه از سال بطور جداگانه از روش منحني جرم مضاعف گرديد. آنگاه پس از بازسازي و تكميل آمار ايستگاههاي ناقص به روش همبستگي و نسبت نرمال، مقادير متوسط بارندگي و دماي حوزه مورد مطالعه به روش ترسيم خطوط همباران و همدما در نرم¬افزار Arcviewبراي ماههاي مختلف سال محاسبه گرديد. از تنها ايستگاه هيدرومتري حوزه مورد مطالعه بنام كوشك¬آباد، مقادير دبي متوسط در ماههاي مختلف سال بصورت ميانگين حسابي محاسبه شد. به اين ترتيب، نتايج حاصله، بصورت دو منحني تغييرات بارش دبي و بارش دما (منحني آمبروترميك) در طول سال رسم گرديد. نتايج تحقيق با تحليل روند تغيير شيب منحني هاي مذكور نشان داد كه در حوزه آبخيز كوشك¬آباد سه دوره هيدرولوژيكي بهاره (فروردين تا تير)، تابستان پاييزه (مرداد تا دي) و زمستانه (بهمن تا اسفند) قابل تشخيص مي¬باشد. لذا با تمركز عمليات مديريتي، سازه اي و بيولوژيكي بر اساس دوره¬هاي هيدرولوژيكي تعيين شده، ضمن دسترسي به اهداف پروژه¬هاي مختلف آبخيزداري، مهندسي رودخانه و كنترل سيلاب، مديريت منابع آب، مسائل بهداشتي، فاضلاب شهري و صنعتي، زمينه¬هاي زيست محيطي و غيره، افزايش قابل توجهي در مديريت بهينه آنها پيش¬بيني مي¬گردد.واژگان کليدی: دوره¬هاي هيدرولوژيكي, بارش دبي، بارش دما، سامانه اطلاعات جغرافيايي، كوشك¬آباد، خراسان رضوی.

مقدمهبا معلوم بودن اهداف هيدرولوژي، مسائل آن را مي¬توان به دو گروه عمده علمي فني و مديريتي رفتاري تقسيم¬بندي كرد. گرچه علم و فن¬آوري شاهرگ تداوم و توسعه منابع طبيعي براي خدمت به نيازهاي بشر است، ولي ساختار مديريتي رفتاري كه اين علم و فن¬آوري در آن بكار برده مي¬شود نيز از اهميتي خاص برخوردار است (نجفي 1381). اغلب، فرايندهاي هيدرولوژيكي در يك چارچوب دوره¬اي محدود كننده¬اي عمل مي¬كنند. بنابراين مناسب است كه بررسي جنبه¬هاي علمي فرايند¬هاي هيدرولوژيكي با بررسي جنبه¬هاي رفتاري فرايندهاي مزبور در دوره¬هاي زماني واقعي صورت گيرد.بررسي¬هاي انجام شده نشان مي¬دهد موضوعات مرتبط با اين تحقيق عمدتا" در زمينه بررسي اثر توزيع مكاني و زماني بارندگي بر روي وضعيت سيل؛ مدل¬بندي، پيش¬بيني و بازسازي فاكتورهاي هيدرولوژيكي از ديدگاه سري زماني؛ تاثير طول آمار در پيش¬بيني رويدادهاي هيدرولوژيكي؛ تاثير دوره¬ها و فصول هيدرولوژيكي بر خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي حوزه بوده است. Hernandez (1992) در آمريكا، مدل مناسبي را با استفاده از مفهوم سري زماني براي بازسازي آمار هيدرولوژيكي بارش و دبي با خطاي ناچيز و قابل قبول ارائه كرد. Desa و Niemczynowicz (1996) با مطالعه رگبارهاي سالانه، ماهانه و دقيقه¬اي در حوزه آبخيزي در شهر كوالالامپور مالزي، به اهميت تاثير توزيع مكاني و زماني بارندگي بر وضعيت سيل حوزه پي بردند. Singh (1997) با مطالعه و بررسي جهت، مدت و پوشش جزيي سامانه باران¬زا بر روي وضعيت سيل در مناطق ساحل خليج لويزيايي در ايالات متحده آمريكا به اهميت اثر توزيع مكاني و زماني بارندگي به عنوان يكي از عوامل موثر در وقوع سيل اشاره كرد. Poschو همكاران (2003) فاكتور فرسايندگي باران در معادله جهاني فرسايش خاك را براي كشور فنلاند محاسبه و اشاره كردند كه تغييرات فصلي و ماهانه فرسايندگي ناشي از تغييرات فصلي و ماهانه بارش، قابل توجه است. Young وCarleton (2005) با مدلسازي رابطه بارش رواناب اراضي كشاورزي غرب آمريكا با استفاده از روش شماره منحني و بررسي روزانه تغييرات شرايط رطوبتي خاك، بيان مي¬كنند كه شماره منحني داراي تغييرات زماني قابل توجهي مي¬باشد. رحيم¬زاده (1369) اقدام به مدل¬بندي و پيش¬بيني فاكتورهاي ماهانه بارندگي، درجه حرارت و ميانگين فشار شهر تهران از ديدگاه سري زماني نمود و بيان كرد كه خطاي موجود در برآورد ميانگين¬ها ناچيز مي¬باشد. ساداتي¬نژاد (1376) با مقايسه آماري روش¬هاي ايستگاه معرف، نسبت نرمال، محور مختصاتي، رگرسيون خطي، رگرسيون چند متغيره و سري زماني در بازسازي داده¬هاي بارش استان اصفهان، بيان مي¬دارد كه روش نسبت نرمال در بازسازي داده¬هاي بارش مناطق خشك استان مزبور نتايج قابل قبولي دارد.

مطالب دیگر:
📚جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی📚جزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی📚جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی📚جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی📚جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی📚جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی📚جزوه فیزیولوژي وفیزیولوژي بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی📚جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی📚کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚مجموعه تست(ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚کتاب تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)📚کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم)📚کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚جزوه معماري کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات📚معیار های همسر گزینی📚تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله📚صد ویژگی شخصیتی سالم📚زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی📚کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی