فایل کامل(کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری)

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداریرا مشاهده می نمایید
کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری|50475339|tw|فناوری اطلاعات در حسابداری,فناوری اطلاعات,حسابداری

این متن شامل 23 صفحه می باشدحسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در بهکارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل،تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوریاطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعهمداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلا‌عات را دارد؛اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلا‌عاتروبروست:
فناوری اطلا‌عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر میگذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوریاطلا‌عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلا‌عاتبه صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهایجدید به وجود آید.
فناوری اطلا‌عات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیهاقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران دررشته های مرتبط با فناوری اطلا‌عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران ازبازار خدمات و محصولا‌ت فناوری اطلا‌عات، اثربخشی کار آنها را افزایش میدهد.
تغییرات فناوری اطلا‌عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونیبر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت،پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیزبه تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.
مجله حسابرس به منظور آشناساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلا‌عات در تهیهو ارائه اطلا‌عات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرحمشکلا‌ت و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح درقالب یک میزگرد به گفتگو نشست.
پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلا‌عاتی کهسنگ‌پایه هوشمندی تجاری است، می‌راند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیاییدامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر وگسترش پیوندهای سازمانی را طلب می‌کند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی دراقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمی‌تواند محرک توسعه سیستمهای اطلا‌عاتیباشد.

در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطیگستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در اینصورت سیستمهای اطلا‌عاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهایارتباطی نقطه شروع توسعه ملی است. در ایران که واحدهای اقتصادی نیز در دست دولت استاین موضوع اهمیتی دوچـندان پیدا می‌کند. خوشبختانه در پنج شش سال اخیر حرکتهایسودمندی را شاهد بوده‌ایم، گرچه حرکتهای سینوسی رفت و برگشت به شدت به این زیرساختلطمه زده است. درهرحال، زیرساختهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات اولین لا‌یه نظامجامع اطلا‌عاتی را تشکیل می‌دهد.

در لا‌یه دوم، سیستمهای عملیاتی خاص هرسازمان قرار دارد. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی دنبال آن است که دریابد نقشهکلا‌نشهرها چیست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان یکی از ضرورتها نگاه کند و چگونه ازدیدگاه رفاه ملی در این زمینه سرمایه‌گذاریها را هدایت کند. اینها همه در سیستمهایعملیاتی خاص وزارت مسکن و شهرسازی جواب داده می‌شود و به همین تـرتیـب وظـایـف وماموریتهای اصلی هر سازمان به وسیله سیستمهای عملیاتی تحت پوشش قرارمی‌گیرد.
در لا‌یه سوم، سیستمهای پشتیبانی قرار دارد، مثل سیستمهای اداری،مالی و سیستمهای مدیریتی که کمک میکند سازمان عملیات خود را بهتر اداره کند و خدماتمناسبتری ارائه دهد.
سیستمهای عملیاتی اهمیت لحظه ای دارند. یعنی اگر یکسازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتری برای چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتی خواهددید. ولی سیستمهای پشتیبانی نسبت به زمان به اندازه سیستمهای عملیاتی حساس نیستند. برای مثال اگر سیستم صورتحساب با تاخیر و اختلا‌ل کار کند، روابط مشتری دچار توقف واشکال اساسی نخواهد شد.
وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلا‌عات نگاهمی‌کنیم، میبینیم درگذشته حسابداران مهمترین استفاده کننده این خدمات بوده­اند. امابعد از مدتی با گسترده‌تر شدن دامنه نیاز اطلا‌عاتی شرکتها، مدیران انفورماتیک نقشفعالتری در این بازار برعهده گرفتند و نقش حسابداران در به کارگیری فناوری اطلا‌عاتدر سازمان کمرنگ شد و برای مدتی نگرش فنی به فناوری اطلا‌عات و ارتباطات بر نگرشتجاری غالب آمد. در توسعه این روند، استفاده از فناوری اطلا‌عات و ارتباطات درسـازمـانها به سطح گسترده‌تری ارتقا پیدا کرد و شرکتها به سیستمهای جامع اطلا‌عاتمدیریت گرایش پیدا کردند. آن بخش از حسابداران نیز که گرایش بیشتری به حسابداریمدیریت داشتند و عرصه اطلا‌عات حسابداری را گسترده‌تر از حسابداری مالی می‌دیدند بااین جریان همراه شدند واکنون نقش سازنده‌ای را در کنار متخصصان فناوری اطلا‌عاتبرای توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی برعهده دارند.
هدفبنگاههای اقتصادی به طور عمده کسب سود و دستیابی به ارزش افزوده است و به‌طور معمولبا استفاده از منابع اقتصادی به تولید محصول یا ارائه خدمات می‌پردازند و هر سازمانبسته به ماموریتی که دارد عملیات و فعالیتهای گوناگونی را برای دستیابی به هدفهایسازمان انجام می‌دهد. اما همه سازمانها برای آن که بتوانند ماموریت خود را درستانجام دهند نیازمند اطلا‌عات مربوط، صحیح و بموقع هستند و سازمان به کمک اطلا‌عاتمی‌تواند منابع را مدیریت کند، هماهنگ سازد و برای رسیدن به هدفهای تعیین شده، جهتبدهد.

در گذشته که امکانات زیادی برای تهیه اطلا‌عات وجود نداشت و محیطاقتصاد و بازار هم فاقد پیچیدگیهای امروز بود، نیازهای اطلا‌عاتی مدیریت به وسیلهسیستمهای حسابداری تامین می‌شد. ولی به‌تدریج، با افزایش نیازهای اطلا‌عاتی،سیستمهای اطلا‌عات حسابداری هم توسعه پیدا کرد. اما این توسعه، با تحولا‌تی که درمحیط کسب و کار پدید آمد همگام نبود. شرکتها در محیط رقابتی و تحت تاثیر اقتصادجهانی نیازمند اطلا‌عاتی گسترده‌تر از اطلا‌عات حسابداری بودند. به‌طور همزمان،فناوری اطلا‌عات و ارتباطات نیز پیشرفتهای شگرفی پیدا کرد و زمینه برای گذر ازسیستمهای مجزا و محدود حسابداری و ایجاد سیستمهای جامع و یکپارچه اطلا‌عات مدیریتفراهم شد. حسابداران نقش محوری در توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی داشته‌اند و روز به روزنیز نقش آنها در به‌کارگیری فناوری اطلا‌عات و ارتباطات و تامین نیازهای اطلا‌عاتیگسترده مدیریت سازمان بیشتر می‌شود. در یک نظرخواهی از مدیران شرکتهایی که ازسیستمهای برنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) بهره‌برداری می‌کردند، آنها چنین تصورداشتند که این سیستم نوعی سیستم حسابداری است و بهره‌برداران اصلی آن حسابدارهاهستند.

بدون تردید همه اتفاق نظر داریم که در عصراطلا‌عات به سر می بریم و همه سازمانها، از واحدهای دولتی که به فعالتیهای تصدی‌گریمشغولند تا بنگاههای اقتصادی اعم از عمومی یا خصوصی، به اطلا‌عات نیازمندند. استفاده‌کنندگان از اطلا‌عات تنها سهامداران نیستند و طیف وسیع ذینفعان، بنگاهها راوادار ساخته است که به سوی توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی و ارائه اطلا‌عات دقیق و بموقعحرکت کنند. نیازهای اطلا‌عاتی پس از گذر از یک دوره تاریخی، گسترده شده و از سطحسیستمهای اطلا‌عات مدیریت به سطحی رسیده­اند که نیاز به سیستمهایی مانند سیستمهایبرنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) مطرح شده است.
نیاز به گردآوری حجم انبوهی ازداده‌ها و طبقه بندی کردن و پردازش سریع آنها و امکان دسترسی به انواع اطلا‌عات کهمحدوده وظایف سیستمهای اطلا‌عات مدیریت بود همچنان مطرح است، اما اکنون ضرورتیکپارچه‌سازی فرایندهای کسب وکار با سیستمهای اطلا‌عاتی در مقابل بنگاههای اقتصادیقرار گرفته است. تا این اواخر در بحث سیستمهای اطلا‌عاتی توجه به پیشرفتهای فناوریمعطوف بود ولی اکنون محور توجه تغییر کرده است و به‌کارگیری فناوری اطلا‌عات وارتباطات برای مدیریت کردن فرایندهای کسب و کار اهمیت یافته است. موضوع اساسی،استفاده از بهترین تجربهها برای بهبود فرایندهای کسب وکار است.
امروزمدلسازی فرایندهای کسب وکارچالشی جدی است و کارشناسان مالی نیاز دارند مهارت و دانشخود را در این زمینه توسعه دهند. پیشرفتهای فناوری و سیستمهای کامپیوتری جدید،قواعد و مدلهای کسب وکار را به خوبی مدیریت می‌کنند و بخشهای بسیار زیادی ازفعالیتها و وقایع تجاری بنگاه از جمله رویدادهای مالی به صورت خودکار توسط نرمافزار هدایت و پیگیری می‌شود. سازمانهای مدرن که از سیستمهای کامپیوتری جدیداستفاده می‌کنند در زمینه‌های تخصصی از جمله تخصص مالی، به تکنیسین احتیاج دارند ونیاز آنها به متخصصان رده بالا‌ کاهش یافته است. در این سازمانها گروه کوچکی ازتحلیلگران در رده بالا‌ی مدیریت قرار دارند که ضمن تجزیه و تحلیل و راهنمایی مدیریتمواظب فرایندهای کسب و کار و بهبود آنها و طراحی مدلهای جدید کسب وکارند.مطالب دیگر:
📝پاورپوینت مروری بر کتاب سیری در سیره ی ائمه اطهار(ع) از استاد شهید مطهری📝پاورپوینت مطهرات و احکام آن ها 📝پاورپوینت یهودیت و تاریخچه آن  📝پاورپوینت طرح کسب و کار و انواع آن📝پاورپوینت اثر عوامل محيطی در رشد و نمو و بازدهی محدودكننده در زراعت آفتابگردان📝پاورپوینت اتوماسيون صنعتي (PLC)📝پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان📝پاورپوینت اصول و جایگاه بودجه📝دانلود پاورپوینت درس چهاردهم کتاب فارسی کلاس پنجم شجاعت📝دانلود پاورپوینت درس دهم کتاب علوم ششم خیلی کوچک - خیلی بزرگ📝دانلود پاورپوینت اثبات مساحت دایره📝پاورپوینت استراتژی در مدیریت سازمان📝دانلود پاورپوینت جدول ترکیب صامت و مصوّت📝دانلود پاورپوینت دنیای گیاهان درس علوم پایه نهم📝پاورپوینت نحوه‌ ارائه‌ دارايی ها و بدهی های‌ جاری‌ و استاندارد حسابداری شماره 14📝پاورپوینت آشنایی با ISO 10006 📝دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب علوم پایه هشتم کانی ها📝پاورپوینت تعریف J2EE📝دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب علوم پایه هشتم تغییرات شیمیایی📝پاورپوینت رفتار سازمانی و تاثیر استرس بر آن📝پاورپوینت بررسی اثر پروتئین جیره غذایی و شوریهای متفاوت آب بر رشد و بازماندگی میگوی وانامی📝دانلود پاورپوینت درس 5 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی📝پاورپوینت آشنایی با RAID📝پاورپوینت ارتباط انسان ، طبیعت و معماری📝َآشنایی با پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی